Ինչո՞ւ է ձեռfերի ափերի մեջ քոր գալիս․․․Իմացեf nղջ ճշմարsnւթյnւնը

Ինչո՞ւ է ձեռfերի ափերի մեջ քոր գալիս․․․Իմացեf nղջ ճշմարsnւթյnւնը։Վաղ ժամանակներից մարդիկ հավա տում էին,որ ձեռքի ափերի քորը խորհ րդանշում է կամ գումար,կամ հանդ իպում։Բայց իրա-կանում կանխագուշակո ւմներն ավելի շատ են, և դրանք բոլորը կախ ված են որոշակի գործոն ներից։

Ինչու է քոր գալիս աջ ձեռքի ափը

Եթե ծակծկոց եք զգում՝ էմոցիաները, որոնք վաղուց կո ւտակել եք ձեր մեջ, փորձո ւմ են դուրս գալ։ Անհրաժեշտ է մանրակրկիտ վերլու ծել բոլոր իրադարձո ւթյունները, որոնք կարող էին հան գեցնել բացասական հետևանքների և մինչ օրս տանջո ւմ են ձեզ։ Դրանցից անհրաժեշտ է ազատվել, և աջ ձեռքի ափի ծակծկոցները ահազանգում են հենց դրա համար։

Խուտուտ՝ աջ ձեռքի ափի մեջ․

մոտենում է իրավիճակ, երբ անհրաժեշտ է կա տարել կարևոր ընտրո ւթյուն։ Ձեզ սպասում են մեծ փոփ ոխություններ, և խո ւտուտը վկայում է այն մասին, որ դուք լիովին պատ րաստ եք ճակատագրի նման շրջադարձին։

Քոր է գալիս աջ ձեռքի ափը՝

շուտով կլինի կարևոր հանդիպում։ Վաղ ժամանակներից,ըստ ավանդույթի,աջ ձեքը կանխազգում է, որ մարդ հանդիպելու է մտե րիմ կամ լավ մար դու հետ, և դրա համար ազդա նշաններ է ուղարկում։

Ինչու է քոր գալիս ձախ ձեռքի ափը

Ձախ ձեռքը քոր է գա լիս ոչ միայն գումար, ալև ճակա տագրի կողմից այլ նվերներ ստա նալուց առաջ։

Ձախ ձեռքի ափը քոր է գալիս մեծ եկամուտ ունե նալուց, ինչ-որ բան շահելուց կամ գտնե լուց առաջ։

Ծակծկում է ձախ ձեռքի ափը՝ կունենաք պաշ տոնի բարձրացում, աշխա տավարձի ավելացում։

Ձախ ձեռքի ափի մեջ խո ւտուտ՝ կլինեն մեծ ծախ սեր, թանկարժեք, բայց անպետք գնում կկատարեք։

Оцените статью