Ողջ աշխարհումհազարավոր կանայք կաղամբի տերև են դնում կրծքին․ Երբ իմանաք պատճառը, Դուք էլ կսկսեք նույնն անել․․․

Ողջ աշխարհում հազարավոր կանայք կաղամբի տերև են դնում կրծքին․ Երբ իմանաք պատճառը, Դուք էլ կսկսեք նույնն անել․․․Յուրաքանչյուր մայր անհամ բերությամբ սպասում է իր նորա ծինին կրծքով կերակրելուն:Դա մի կարևոր իրա դարձություն է,որը նա
նախատ եսում է նույնիսկ երեխայի ծնվելուց առաջ:

Թեև ոմանք կարող են հաջողակ լինել իրենց ջան քերում, մեզանից շատերը ընդհանրապես չեն կարո ղանում կրծքով կերակրել կամ չեն կար ողանում դա անել այն օրերի քան ակի համար,որոնք մենք նախա պես պլանավորել էինք:Կան բազմաթիվ պատճառներ, թե ինչու են կանայք ընդհանրապես հրաժարվում կր ծքով կերակրելուց ավելի շուտ, քան նրանք պլանավորել էին:

Սխալ ամրաց ման տեխնիկան,կրծքերի գերաճը,կրծքերի այտուցումը և այլն,դրան ցից մի քանիսն են:Թեև աշխատանքի ընթացքում կարող եք սովորել կողպեքի տեխնիկա,դուք վնասված եք, երբ խոսքը վերաբերում է կրծքերի մեծացման և այտուցվածության հետ գործ ունենալուն:

Ամբողջ աշխարհում շատ կանայք օգտագործում են այս բնական և արդյուն ավետ մեթոդը `կրծքերի այտուցը նվազեցնելու համար:
Իրականում, վերջերս կատարված ուսումնասիրո ւթյունը նաև հաստ ատում է սառը կաղ ամբի տերևների դրա կան հետևանքները
կրծքերի այ տուցվածության, ցա վերի և կր ծքերի այ տուցվածության մեղմա ցման գործում:

Ըստ ուսում նասիրության, որն իրակա-նացվել է 13 -ից 50 տարե կան կրծքով կերակրող մայրերի վրա, կրծքի վրա կաղ ամբի տերև ների օգտագոր ծումը ոչ միայն օգնել է նվազեցնել ցա վն ու կարծրությունը, այլ նաև բարձրացրել է կր ծքով կերակրման տևողությ ունը արագ ցա վազրկման պատճառով:

Այս մեթոդի օգտագործման եղանակը պարզ է: Նախ, կաղամբը դրեք սառնարանում: Կանադայի կր ծքով կերակրման հիմնադրամ
խորհուրդ է տալիս օգտագ ործել կանաչ կաղամբ: Երբ շատ սառն է դիպ չելը, հեռացրեք կաղամբի առաջին արտաքին շերտը և դեն
նետեք այն: Ներսում դուք կգտնեք թարմ, բաց կանաչ տերևներ: Պոկեք երկու մեծ տերև և լվացեք դրանք սառը ջրով, որպեսզի մաք-
րեք ներսում մնացած կեղտը կամ մնացորդային թունաքիմիկատները:

Կտրեք տերևների ներքևի կոշտ ցողունը և տերևները փաթա թեք այնպես, որ դրանք հիա նալի տեղավորվեն ձեր կրծքերին: Խուսա-
փեք տերևներով ծծակները ծածկելուց:Եթե տերևները չափազանց փխրուն են,կարող եք նաև փորձել դրանք մանրացնել գլանափա-
թեթով ՝ մի փոքր թուլացնելու համար: Տերևները պահեք մոտ 20 րոպե և պառկեք:Դուք նաեւ կարող եք օգտագործել թեթեւ բամբակ-
յա կրծկալ `տերեւները տեղում պահելու համար:

Այնուամենայնիվ, մի՛ գերազ անցեք 20 րոպեն,քանի որ մտահոգություններ կան, որ կաղամբի տերևները կարող են նվազեցնել կաթի արտադ րությունը:Ձեր առաջին իսկ օգտագործումից զգալի թեթևացում կնկատեք:Դուք կարող եք օգտագործել այս բուժումը օրվա ընթացքում 2 կամ 3 անգամ և ամեն անգամ տերև ների նոր փաթեթով:Իվերջո, դուք կտես նեք, որ այս մեթոդը մեծապես արդյունա վետ կլինի ցավը թեթևացնելու, այտուցը նվազեցնելու և կր ծքագ եղձը մեծ չափով բուժելու համար:

Դուք կար ող եք դադա րեցնել այս բուժումը,քանի որ ժաման ակի ընթացքում ձեր վիճակը լավ անում է: Այս մեթոդով, կաթնարտադր ող և սառը փաթ եթների հետ միասին, շատ մայրեր կրծքով կերակրելուց լիովին հրաժարվելուց մի քանի օրվա ընթացքում վերսկսվել են:

Ապրեք առողջ, առանց խնդիրների

 

Оцените статью